Pelgrimsstatistiek

Social Share

1. Hoeveel (Nederlandse) pelgrims komen jaarlijks in Santiago de Compostela?

 

Sinds 1989 houdt het pelgrimskantoor in Santiago de Compostela gegevens bij over de aangekomen pelgrims. De geïnteresseerde lezer verwijzen we naar de betreffende webpagina. De gegevens van deze pagina hebben we gecombineerd met de gegevens in het Compostela register.

 

 

Aantal pelgrims aangekomen in Santiago de Compostela

 

Het totaal aantal pelgrims dat zich jaarlijks bij het pelgrimskantoor meldt neemt jaarlijks toe (blauwe lijn, rechter verticale as). Dat geldt evengoed voor het aantal Nederlandse pelgrims (oranje lijn, linker verticale as). Nederlanders vormen ca 1,3 % van het totaal. Opvallend is dat in de 'heilige jaren' steeds een piek optreedt in het totaal. Maar Nederlandse pelgrims dragen niet bij aan deze hausses.

( het is een heilig jaar als de naamdag van Jacobus de Meerdere , i.e. 25 juli, op een zondag valt)

Lang niet alle Nederlandse pelgrims laten hun aankomst in Santiago de Compostela vermelden in het Compostela-register van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zoals blijkt uit het verschil tussen de oranje en de rode lijn. De rode streepjes-lijn vertoont zelfs een dalende tendens gedurende de meest recente jaren. Dit komt voor een deel doordat leden pas later hun aankomst doorgeven.

 

 

2. Uit welke landen komen de pelgrims zoal?

 

In 2017 bezochten pelgrims uit 160 verschillende landen het graf van Jacobus; uit 29 landen kwam 1 pelgrim en uit 9 landen kwamen 2 pelgrims.

Onderstaande tabel laat de 25 landen zien met de meeste pelgrims; links gesorteerd op het absolute aantal pelgrims en rechts gesorteerd per hoofd van de bevolking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron inwonertal per land:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_inwonertal

 

 

3. Hoe is de verdeling vrouw-man?

Het pelgrimskantoor in Santiago geeft per jaar het aantal mannelijke en vrouwelijke pelgrims op. Dit is niet per land gespecificeerd. Voor de aantallen vrouwelijke en mannelijke Nederlandse pelgrims moeten we afgaan op de gegevens in het register van compostela-houders.

In onderstaande grafiek geeft de blauwe lijn het aantal vrouwelijke pelgrims als percentage van het totaal aantal pelgrims. We zijn hier een duidelijke stijgende tendens. Begin jaren 90 van de twintigste eeuw was ca 30 % van de pelgrims vrouw, tegenwoordig is de verdeling vrijwel 50-50. In de zg heilige jaren (*) komen ook relatief meer vrouwelijke pelgrims naar Santiago de Compostela. Als we naar de geregistreerde vrouwelijke pelgrims uit Nederland (oranje lijn) kijken dan blijven ze wat achter bij de pergrina's uit de andere landen. Ook bij hen een licht stijgende tendens. Wel lijkt het er op dat Nederlandse  pergrina's juist in de heilige jaren wegblijven.

* : betreft een heilig jaar

 

 

4.Welke leeftijd hebben de pelgrims?

Pelgrimeren is van alle leeftijden maar er zijn grote verschillen in leeftijdsopbouw tussen de pelgrims uit Nederland (voor zover in het register vermeld), en de totale groep die zich in het pelgrimskantoor van Santiago de Compostela heeft gemeld.

Meer dan 50 % van de Nederlandse pelgrims is ouder dan 60 jaar en er komen ook relatief weinig jongeren (<30 jaar) uit Nederland naar Santiago de Compostela.


 

 

5. Op welke wijze zijn de pelgrims naar Santiago gekomen?

 

 

Volgens de gegevens van het register was tot 2006 het aantal Nederlandse pelgrims te voet en per fiets ongeveer gelijk. Daar stijgt het aantal lopers sterk. In 2011/2012  is duidelijk te merken dat de pelgrimstocht naar SdC veel in de publiciteit is geweest in veband met het lustrum van het Genootschap en de tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent. Vergeleken met de eerste grafiek (waarin de totale aantallen zijn weergegeven) is het aantal Nederlandse pelgrims hier veel kleiner. Dat heeft twee oorzaken: 1) lang niet alle leden laten hun aankomst bij het graf van Jacobus registreren en 2) er gaan ook veel Nederlandse pelgrims op weg die geen lid zijn van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Uit de gegevens van het pelgrimskantoor in SdC blijkt overduidelijk dat de toenemende populariteit van de Jacobus-pelgrimage toe te schrijven is aan de lopers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van alle Nederlandse pelgrims die tussen 1989 en 2018 een compostelaat hebben ontvangen heeft 37 % de tocht per fiets gemaakt. Dat is, relatief gezien, aanzienlijk meer dan het percentage fietsers dat het pelgrimskantoor in SdC heeft geregistreerd.

 

 

6. Wat zijn de motieven van de pelgrims?

 

Als men lid wordt van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob wordt gevraagd met welke motieven de tocht wordt ondernomen; religieus, spiritueeel, cultureel, sportief, anders . Het is mogelijk om meerdere motieven op te geven. Bij aankomst in SdC wordt bij het pelgrimskantoor deze vraag nogmaals gesteld waarbij men de kan kiezen tussen 'religieus', 'religieus en anders' of 'anders' . Om beiden enigszins te kunnen vergelijken zijn de Nederlandse gegevens als volgt gegroepeerd: 'religieus'=enkel religieus en of spiritueel, 'religieus en anders'= religieus en of spiritueel plus cultureel en/of sportief en/of anders en 'anders'=cultureel en/of sportief en/of anders.

Duidelijk is dat, hoewel de secularisatie voortschrijdt, toch bijna 80 % van de Nederlandse pelgrims een (min of meer) religieus motief heeft gahd om de tocht te gaan maken.