Sint Jacobsbroederschap

Op 6 augustus 1423 geeft hertog Jan van Beieren toestemming om in de Pieterskerk te Leiden een “Broederscip van den heiligen Apostel Sinte Jacop op te richten”. Op 26 april 1477 staat de Leidse vroedschap aan de Jacobusbroederschap toe een gasthuis in te richten en op 2 augustus daaropvolgend krijgt men de definitieve vergunning van […]

Sint-Jacobsgasthuis 1a

Sinds 1348 bevond zich in Dordrecht een Sint-Jacobsgasthus aan de Grotekerksbuurt. Het gasthuis werd bestuurd door de Sint-Jacobsheren en het diende naast de sociëteitsfunctie voor de heren voor het bieden van onderdak en voedsel aan pelgrims die onderweg waren naar Santiago de Compostela. Indien nodig werden de pelgrims ook verzorgd. In 1363 en 1394 werd […]

Informatiecentrum NGSJ

Voor de arbeiders uit Wijngaarden die de in 1505 bedijkte kwelders van het Bildt ontginden was een kapel beschikbaar, toegewijd aan Sint Jacobus de Meerdere. Rond 1530 werd een bakstenen kerk gebouwd en in 1570 werd een kruiskerk gewijd aan Sint-Jacob. Vóór 1584 werd het een protestantse kerk. Deze deed dienst tot 1843. In datzelfde […]

Jacobus Ziekenhuis

De locatie Zwijndrecht van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis staat in de volksmond bekend als het Jacobus ziekenhuis. De bouw is in 1989 gerealiseerd als voortzetting van het voormalige Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) in Dordrecht (zie onder Dordrecht).

Sint-Jacobigasthuis

Het Sint-Jacobigasthuis is sinds 1872 eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Sint-Jacobigasthuisfonds. Dit fonds is in de negentiende eeuw in het leven geroepen door de adellijke familie Van Palland. Dit fonds hield zich bezig met liefdadigheid. Het fonds en het gasthuis hebben vanaf de oprichting een rol gespeeld in de medische zorg in […]

Sint-Jacobsgilde

Het Sint-Jacobsgilde wordt vermeld in 1444. Het is waarschijnlijk dat gilde, gasthuis en kapel tegelijk ontstaan zijn eind 14e eeuw. Het Sint-Jacobsgilde bleef de gilde-organisatie kennen en de gildebroeders maakten als leken geen deel uit van de kerkelijke hierarchie. De magistraat van Bergen op Zoom bestaande uit schout, burgemeester en schepenen had het toezicht op […]

Sint-Jacobsgasthuis

Het Sint-Jacobsgasthuis dateert uit 1438 en werd gesticht door de priester Hendrick van Hovelwick. Hij verwierf uit de erfenis van een vermogende weduwe een herenhuis aan de Papengas. In de aanwezige archiefstukken wordt het Jacobuspatronaat voor het gasthuis pas in 1450 en voor de kapel pas in 1452 vermeld. Over de feitelijke behuizing van het […]

Sint-Jacobusgilde

Het Sint-Jacobusgilde bestaat vanaf de 15de eeuw. Het oudste document dateert uit 1614, het oudste nog bestaande koningsschild uit 1646. Tijdens een brand in 1944 zijn de meeste bescheiden van het Gilde verloren gegaan. In 1961 vond een herstart plaats, die pas echt vorm kreeg in 1971. Het gilde is een kerkelijk gilde en mag […]

Sint-Jacobus Broederschap

Een van de circa dertig middeleeuwse Nijmeegse broederschappen had Sint-Jacobus tot patroonheilige. Voor hun altaar in de Grote of Sint-Stephanuskerk werd pas in 1585 de eerste steen gelegd, waarna de wijding ervan in het jaar daarop volgde. Dat altaar bleef maar kort bestaan, omdat Nijmegen in 1591 in Staatse handen kwam en in 1592 de […]

Sint-Jacobsgasthuis

Vooralsnog is er geen beschrijving beschikbaar over het Sint-Jacobsgasthuis in Steenbergen.